Serveis

Àrea Jurídica

Mercantil
Associacions i fundacions
Dret civil i processal

Assessorament Mercantil

 • Assessorament d’empresa en l’àmbit societari i mercantil de tot tipus de societat.
 • Constitució de societats mercantils, modificacions estatutàries, secretaria jurídica (confecció d’actes i certificats), ampliacions i reduccions de capital.
 • Assessorament en l’adquisició d’empreses i en fusions i escissions.
 • Confecció i revisió de tota mena de contractes mercantils i civils.

Assessorament d’associacions i Fundacions

 • Assessorament i acompanyament en processos de constitució i modificacions estatutàries d’associacions i fundacions, adaptacions estatutàries i assessorament en general en tot l’àmbit de les entitats sense ànim de lucre.
 • Servei d’Orientació i Assessorament per a entitats sense ànim de lucre a l’Escorxador de Vilafranca. Veure fullet.

Assessorament en l’àmbit del dret civil i dret processal

 • Assessorament i defensa completa en matèria de reclamacions de quantitat, judicis monitoris, desnonaments.
 • Compareixença davant la jurisdicció civil i mercantil.

LOPD

Amb l’objectiu de cobrir totes i cadascuna de les seves necessitats, el nostre mètode de treball es divideix en dues fases:

Fase inicial : Auditoria Jurídica-Tècnica

El Departament Jurídic realitza un estudi detallat de la situació recollint les dades que poguessin resultar rellevants relacionades amb les característiques de l’empresa, sector i àmbit d’actuació. A més es contrasten els contractes i les diverses relacions amb altres personalitats jurídiques o físiques, continguts de la pàgina Web, existència i revisió de clàusules que s’estimin oportunes de la mercantil, etc., i tot això amb l’objectiu comú de avaluar el nivell real de compliment.

El Departament Tècnic desenvolupa una auditoria del nivell actual de seguretat del Sistema Informàtic, tant a nivell físic com de processos, tenint en especial consideració temes com la política de còpies de seguretat, política d’accessos als recursos informàtics, política d’assignació de claus d’usuari i contrasenyes, connexió a Internet o d’altres xarxes públiques o privades i la possible transmissió de dades que s’efectuï a través d’aquestes, correu electrònic, etc.

Les conclusions de la Auditoria Jurídica-Tècnica es presenten en un Informe de Situació on queden reflectides les possibles deficiències detectades.

Fase final: Adequació Jurídica

En aquesta es proporciona tota la documentació que la mercantil necessiti en funció de les conclusions obtingudes en el Informe de Situació. A l’entrega de la documentació s’efectuen les pertinents directrius en relació a quan, com i on s’ha d’utilitzar.

Les actuacions que solen ser més comuns:

 • Inscripció dels diferents fitxers en l’Agència de Protecció de Dades
 • Elaboració del Document de Seguretat intern fet a mida
 • Regularització dels continguts de la pàgina Web
 • Regularització dels contractes amb tercers
 • Tot tipus de clàusules adequades al cas concret
 • Auditories Periòdiques per comprovar el correcte compliment de la LOPD i LSSI

Finalment s’inclou Certificat emès per SeInProDat d’implementació de les mesures i procediments de seguretat, per implantar-ho tant a la Web com a la documentació que els hi sembli oportuna.

Àrea de drets digitals i noves tecnologies i Protecció de dades

Certificats per l’ICAB per exercir de DPO
Elaboració informe PIA (Evaluació d’Impacte en la Protecció de Dades)
Regularització de continguts de la pàgina Web
Regularització de contractes amb tercers
Clàusules adequades al cas concret
Auditories Periòdiques

Formació

 LOPD

Gestió d’entitats

Fiscalitat

Noves tecnologies aplicades a les Fundacions i associacions

 • Formacions a entitats sense ànim de lucre.
 • Treballem per entitats i ajuntaments de tot el territori.
 • Realitzem cursos adaptats a les necessitats de cada client en matèria fiscal, jurídica i de Protecció de Dades.
 • La formació es realitza específicament per al client que ho sol·licita i sempre cobrint les necessitats d’aquest.

Alguns cursos i seminaris realitzats

La modificació d’estatuts de les entitats ( 3a edició)

Tercera i última conferència sobre la modificació d’estatuts a Vilafranca del Penedès.

La modificació d’estatuts de les entitats ( 2a edició)

Curs per entitats sense ànim de lucre de com adaptar els estatuts al nou codi civil de Catalunya, Vilafranca del Penedès.

El marc legal de les associacions

Sessió formativa, adaptació d’estatuts el nou cc de Catalunya per les entitats sense ànim de lucre, El Vendrell CC Baix Penedès.

La modificació d’estatuts

Curs a Vilafranca del Pendès sobre l’adaptació d’estatuts al nou codi civil de Catalunya, per a entitats sense ànim de lucre.

 El marc legal de les associacions

Conferències formatives per a entitats de Vilafranca de Penedès sobre el marc legal de les Associacions.
– Fiscalitat a les Associacions
– Protecció de Dades

– Modificació d’Estatuts

Adaptar-se a la Llei de Protecció de Dades

Xerrada sobre protecció de dades per a Associacions a Torre Jussana.

 • Confecció d’impostos, comptabilitat d’empresa i d’entitats.
 • Confecció de comptes anuals i de l’Impost de Societats.
 • Assessorament fiscal de l’empresa, planificació del tancament comptable i confecció de tots els impostos subjectes a l’empresa, així com la confecció de llibres comptables i comptes anuals.
 • Preparació de l’impost de societats.
 • Representació davant de l’Administració Tributària en procediments d’inspecció, requeriments d’informació i recursos en via administrativa.
 • Assessorament en tot tipus d’operació de transacció.
 • Realització de la comptabilitat de l’empresa, a les nostres dependències o in situ.
 • Assessorament, repàs i revisió comptable.

Àrea de Fiscalitat

Servei per a empreses, autònoms, associacions i fundacions.

Aconseguiu el vostre Certificat de Seguretat